Laatu

Toimintamme lähtökohtana on tuottaa laadukkaita tuotteita ja palveluita asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Laatujärjestelmämme noudattaa SFS-EN ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät vaatimuksia. 

Ympäristötoiminnan jatkuvassa parantamisessa noudatetaan standardin ISO 14001:2004 vaatimuksia. Ympäristöstä huolehtiminen on tärkeä osa yrityksemme toiminnassa ja pyrimme varmistamaan, että toimintamme on kaikilta osilta ympäristöasiat huomioivaa.

Toimintaamme ohjaa myös Työ- ja turvallisuusstandardi OHSAS 18001.

Hitsaus on liiketoimintamme osaamisen ydin, koska sillä on merkittävin vaikutus tuotteidemme laatuun ja kustannuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää että hitsaukset suoritetaan tehokkaasti ammattitaidolla hitsauksille annettujen vaatimusten täyttämiseksi. Hitsauksen hallitseminen on osoitus laadusta ja antaa meille vahvan kilpailuedun sektorillamme.

Hitsausmenetelmämme ja pysyviä liitoksia tekevä henkilöstö on pätevöity toimivaltaisen kolmannen osapuolen toimesta.

Tuotannossa pysyviä liitoksia tehdään hitsausprosesseilla 111, 141, 135, 136 ja 138. Hitsattavat valmistusmateriaalit kuuluvat (pääsääntöisesti) materiaaliryhmiin 1.1, 1,2, 5.3 ja 8.1 (CEN ISO/TR 15608).

Hitsausmenetelmät on hyväksytty SFS-EN ISO 15614-1 vaatimusten mukaan, huomioiden osaltansa tuotestandardien ja asiakkaiden spesifikaatioiden lisävaatimukset testauksille. Tuotannon Hitsausohjeet (WPS) on laadittu SFS-EN ISO 15609-1 teknisen sisällön mukaisesti.

Hitsauksessa laadunhallinta toteutuu SFS-EN 3834 Metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset tason 2, Kattavat laatuvaatimukset vaatimustasoa noudattaen. Tilaajan toivomuksesta laadimme putkistoille, esivalmisteille ja tarkastukselle yksityiskohtaiset laatusuunnitelmat.

UM-Asennus Oy:llä on Inspecta Tarkastus Oy:n kanssa sopimus moduulin A2 mukaisesta hyväksytyn laitoksen suorittamasta Asennus-, korjaus- ja muutostöiden valvonnasta. Asennus-, korjaus- ja muutostyössä noudatamme soveltuvin osin Valtioneuvoston asetuksen painelaiteturvallisuudesta (2016/1549) mukaisia olennaisia turvallisuusvaatimuksia.

Rekisteröidyn painelaitteen Asennus-, korjaus- ja muutostöissä käytämme vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelynä Valtioneuvoston asetuksen painelaitteille (2016/1548) moduulivaihtoehdoista moduulia G, missä turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymä hyväksytty laitos tekee painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöihin liittyvät tarkastukset, tarkastaen ja hyväksyen materiaalit, suunnitelmat ja valmistuksen.

Tarvittaessa toimimme myös Painelaitedirektiivin mukaisena valmistajana uutta painelaitetta (putkisto, säiliö, paineenalainen lisälaite) valmistaessamme. Joustavin ja yksinkertaisin menettelytapa on edetä moduulin G (Painelaitteen yksikkökohtainen EY-todennus) askelmerkkejä noudattaen. Valmistajana laadimme valmistetusta painelaitedirektiivin alaisesta ”painelaitteesta” EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja ”painelaite” CE-merkitään.

Painelaitedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täytämme noudattamalla harmonisoituja tuotestandardisarjoja SFS-EN 13480 (Metalliset teollisuusputkistot), SFS-EN 13445 (Lämmittämättömät painesäiliöt), huomioiden myös asiakkaiden omien spesifikaatioiden lisävaatimukset.

Inspecta Sertifiointi Oy on arvioinut ja hyväksynyt UM-Asennus Oy:n tuotannon sisäisen laadunvarmistuksen ja myöntänyt EN 1090-1: 2009+A1: 2011 sertifikaatin toteutusluokille EXC1 ja EXC2.