Laatu

Toimintamme lähtökohtana on tuottaa laadukkaita tuotteita ja palveluita asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Laatujärjestelmämme noudattaa SFS-EN ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät vaatimuksia. 

Ympäristötoiminnan jatkuvassa parantamisessa noudatetaan standardin ISO 14001:2004 vaatimuksia. Ympäristöstä huolehtiminen on tärkeä osa yrityksemme toiminnassa ja pyrimme varmistamaan, että toimintamme on kaikilta osilta ympäristöasiat huomioivaa.

Toimintaamme ohjaa myös Työ- ja turvallisuusstandardi OHSAS 18001.

Hitsaus

Liiketoimintamme osaamisen ydin on hitsaus, koska sillä on merkittävin vaikutus tuotteidemme laatuun ja kustannuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää että hitsaukset suoritetaan tehokkaasti ammattitaidolla hitsauksille annettujen vaatimusten täyttämiseksi. Hitsauksen hallitseminen on osoitus laadusta ja antaa meille vahvan kilpailuedun sektorillamme.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt UM-Asennus Oy:lle sertifkaatin, joka varmentaa organisaation laatujärjestelmän täyttävän standardin ISO 3834-2:2005 vaatimukset.

Sertifiointiin sisältyvä toiminta: Teräsrakenteiden, painelaitteiden ja putkistojen valmistus sekä korjaus- ja muutostyöt. 

Teräsrakenteet

Inspecta Sertifiointi Oy on myös arvioinut ja hyväksynyt UM-Asennus Oy:n tuotannon sisäisen laadunvarmistuksen ja myöntänyt EN 1090-1: 2009+A1: 2011 sertifikaatin teräsrakenteiden toteutusluokille EXC1 ja EXC2.

Painelaitteet ja putkistot

UM-Asennus Oy:llä on Inspecta Tarkastus Oy:n kanssa sopimus moduulin A2 mukaisesta hyväksytyn laitoksen suorittamasta asennus-, korjaus- ja muutostöiden valvonnasta. Asennus-, korjaus- ja muutostyössä noudatamme soveltuvin osin Valtioneuvoston asetuksen painelaiteturvallisuudesta (2016/1549) mukaisia olennaisia turvallisuusvaatimuksia.

Rekisteröidyn painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostöissä käytämme vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelynä Valtioneuvoston asetuksen painelaitteille (2016/1548) moduulivaihtoehdoista moduulia G, missä turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymä hyväksytty laitos tekee painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöihin liittyvät tarkastukset, tarkastaen ja hyväksyen materiaalit, suunnitelmat ja valmistuksen.

Tarvittaessa toimimme myös Painelaitedirektiivin mukaisena valmistajana uutta painelaitetta (putkisto, säiliö, paineenalainen lisälaite) valmistaessamme. Tuolloin joustavin ja yksinkertaisin menettelytapa on edetä moduulin G (Painelaitteen yksikkökohtainen EY-todennus) askelmerkkejä noudattaen. Moduulissa G (uusi painelaite) ilmoitetun laitoksen tarkastaja tutkii jokaisen painelaitteen suunnittelun ja rakenteen sekä tekee valmistuksen aikana tietyt asianmukaiset tarkastukset ja testaukset sen todistamiseksi, että painelaite on vaatimusten mukainen.