Palvelut

UM-asennus Oy suorittaa PED:n alaisia asennus ja hitsaustöitä prosessiteollisuudelle ja energiateollisuudelle.

  • teollisuusputkistot, PED:n mukainen painelaitevalmistus
  • maanalaiset putkistot
  • maakaasu- ja kaukolämpöputkistot
  • säiliöt, levytuotteet ja putkistoesivalmisteet
  • vedenkäsittely ja -puhdistuslaitteistot
UM-Asennus Oy:llä on Inspecta Tarkastus Oy:n kanssa sopimus moduulin A2 mukaisesta hyväksytyn laitoksen suorittamasta asennus-, korjaus- ja muutostöiden valvonnasta. Asennus-, korjaus- ja muutostyössä noudatamme soveltuvin osin Valtioneuvoston asetuksen painelaiteturvallisuudesta (2016/1549) mukaisia olennaisia turvallisuusvaatimuksia.

Rekisteröidyn painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostöissä käytämme vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelynä Valtioneuvoston asetuksen painelaitteille (2016/1548) moduulivaihtoehdoista moduulia G, missä turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymä hyväksytty laitos tekee painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöihin liittyvät tarkastukset, tarkastaen ja hyväksyen materiaalit, suunnitelmat ja valmistuksen.

Tarvittaessa toimimme myös Painelaitedirektiivin mukaisena valmistajana uutta painelaitetta (putkisto, säiliö, paineenalainen lisälaite) valmistaessamme. Tuolloin joustavin ja yksinkertaisin menettelytapa on edetä moduulin G (Painelaitteen yksikkökohtainen EY-todennus) askelmerkkejä noudattaen. G-moduulissa (uusi painelaite) ilmoitetun laitoksen tarkastaja tutkii jokaisen painelaitteen suunnittelun ja rakenteen sekä tekee valmistuksen aikana tietyt asianmukaiset tarkastukset ja testaukset sen todistamiseksi, että painelaite on vaatimusten mukainen

Hitsauksen laadunhallinnassa toimimme standardin SFS-EN ISO 3834-2 mukaisesti. Käytössämme on menetelmäkokeisiin (WPQR) perustuvat hitsausohjeet (WPS) eri materiaaleille, niiden yhdistelmille ja eri ainevahvuuksille.